Advertising - all you need to know
   


   

AKTUELT

 
       
    Frittfall
Frister og annonsepriser her!
 
       
    Frittfall forsider  
       
    Adresseendringer
meldes til F/NLF, sertifikat-avdelingen via Melwin, ikke til Frittfall.

 
ARTIKKELARKIV
 
Lederartikler. Redaktørens faste spalte.
 
Forbundslederen. Forbundslederens faste spalte.
 
Fagsjefen. Fagsjef/avdelingsleders faste spalte.
 
Tramp i kalotten. Sterke meninger fra leserne.
 
 

Fagsjefens/avdelingslederens spalte

er presentert kronologisk. De vi har elektronisk står som ren tekst, andre er scannet og lagt ut som bildefiler du må laste ned. Vi jobber oss bakover, så det kommer mer!
 
 
Frittfall #1/12 - Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!

Jeg fortsetter å starte slik jeg har stort sett har gjort det i Frittfall nummer en, den tiden jeg har vært fagsjef! Det er å minne dere om at dere ikke er like kurante nå som det dere var på høyden i fjor sommer, i hvertfall ikke de fl este, meg selv inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen har hoppet på seg sikkerhet. Se også min avslutning
der jeg eksemplifi serer dette nærmere!

Lisenser
Vi kommer av og til opp i situasjoner der det blir hoppet uten gyldig sertifi kat. Dette skjer stort sett i de tilfellene der en fornyelsessøknad er utfylt, attestert og sendt inn til F/NLF, men ikke blitt betalt etter at lisensen med giro er sendt til hopperen. Derfor ble det på fagseminaret i 2010 presisert at en hopper som har sendt inn fornyelsesskjemaet, kun
gis en begrenset tid han/hun får hoppe iht Håndboken pkt 301.2 andre avsnitt. Normalt vil det maksimalt ta 14 dager før sertifi katet er sendt fra F/NLF. På sommeren kan det, pga ferieavvikling ta noe lenger tid. Derfor skal det maksimalt tillates å hoppe i inntil fi re uker etter at fornyelsespapirene er sendt inn, uten at lisensbetalingen er registrert i
manifestet.
Det vi imidlertid også opplevde i fjor og som er betydelig mer tvilsomt, er tilfeller der kurspapirene ikke ble sendt inn og mer eller mindre forsvant, inkl legeattestene. Vi hadde tilfeller der vi måtte utstede A lisenser uten at vedkommende var registrert medlem. Her må klubbene skjerpe seg kraftig!

Medlemskap 2012
Jeg registrerer at mange har problemer med å forholde seg til en giro for medlemskap og en giro for fornyelse av lisensen. Fornyelsen består nesten utelukkende av forsikringspremien for ansvars- og ulykkesforsikringen. I tillegg er det lagt et gebyr på kr 160. Det ble i januar det sendt ut 2103 medlemsgiroer av F/NLF med betalingsfrist 31. januar 2012. De som skal hoppe etter 1. februar må ha betalt medlemskapet for 2012. Lisensene er nå ikke lenger gyldige, selv om de er fornyet for 2012, dersom ikke medlemskapet for 2012 er betalt.
Jeg vet at en god del av dere hevder at dere ikke ønsker å betale medlemskapet før dere igjen skal hoppe. Det er ikke OK, men forståelig tross alt. Det som dere da må være klar over, er at medlemskapet skal være betalt før dere kommer på et hoppfelt. Det fi nnes ikke noe system for å betale medlemskapet i manifest. Min erfaring er at mange som venter
i det lengste med å betale medlemskapet får det travelt når det skal hoppes og en hel del har rotet bort giroen. Det er irriterende å gå glipp av en kanonhelg pga dette. Så er det ganske mange som påberoper seg at de ikke har fått tilsendt giroen, og det kan være riktig! I slike tilfeller har man som oftest fl yttet og ikke oppdatert adressen i medlemsregisteret. Det som i år er gledelig, er at det er 1057 som hadde betalt medlemskapet pr 31. januar i år, og det er 256 fl ere enn i fjor. Det betyr at halvparten allerede har betalt og jeg antar at dette delvis skyldes at sertifi katene er lagt om til å følge kalenderåret.

Artic Tiger
I år går det en stor luftforsvarsøvelse som legger beslag på store deler av luftrommet i Sør-Norge fra 29. mai til 7. juni. De berørte klubbene er varslet om dette gjennom å være gjenpartsadressater på F/NLF sine kommentarer til Luftfartstilsynet. Det er Rikssenteret som kan bli sterkest berørt, da både tandemkurset og to grunnkurs ligger i øvelsesperioden. De øvrige to klubbene er NTNU og Lesja.
Innspillet til F/NLF er å få etablert direkte kontakt mellom hoppfeltene og Fellesoperativt
hovedkvarter i Bodø slik at våre fl y tas med i den militære operasjonen, slik vi har hatt
gode erfaringer med på Østre Æra tidligere år. Da vil vi bli ”satt på bakken” kun når det er
fl y i våre områder, slik at tidsrommet minimeres i forhold til at det ev stenges av AVINOR fra
10:30 til 18:00 hver dag. Forhåpentligvis når vi frem med vår argumentasjon.

Sentrale kurs
Tidsfristen for å melde på kandidater på årets I-2 kurs var 1. februar. I år får vi et passe stort kurs med 12 deltagere. Også i år vil I-2 kurset bli gjennomført på Krigsskolen og som alltid er Fallskjermklubben KS behjelpelig med den administrative tilretteleggingen. I år blir imidlertid overnattingen for de som trenger dette på Haraldheim ungdomsherberge. Ikke helt ideelt, men jeg håper og tror at det allikevel vil bli smidig nok. Vi forsøkte å legge kurset
tidligere for å unngå oppstartshelgen på alle de tre store hoppfeltene, men KS kunne ikke huse oss annet enn 1. mai helgen. Andre alternativer er vurdert men SU anså disse til å være en dårligere løsning. Det er imidlertid nødvendig å minne HI’ene om kravene til deltagerne som ble skjerpet i fjor. Nå skal alle deltagere ha holdt tre skarpe leksjoner på
grunnkurs og medbringe ferdige leksjonsopplegg til alle leksjoner.
Tandem og AFF instruktør kursene har påmeldingsfrist 1. mars. Begge planlegges gjennomført på Rikssenteret, Tandem kurset fra 28. til 31. mai og AFF kurset fra 10. til 17. juni. For AFF kurset har det også vært et mål om ikke å komme tidsmessig i konfl ikt med Ekstremsportveko.
For I-1 kurset som går til høsten, er påmeldingsfristen 1. august og kurshelgene er 8. til 9. september og 9. til 11. november. Deltagerne på materiellkontrollørkurset som skal gå 19. til 21. oktober, er i full gang med sine forberedelser og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2013 er 1. november i år.

Viktige forhold på fagseminaret
Flere viktige forhold vil bli diskutert på fagseminaret. Nye wingload-bestemmelser og innføringen av et eget kapittel om standardisert skjermkjøringsprofi l med lokal tilpasning i HI plan, vil sammen med større fokus på utdannelse og oppfølging av skjermkjøringen i alle klubber og på kurs være blant det viktigste. Spesielt nye wingload-bestemmelser
anser jeg som nødvendige å få innført. Dagens regler er ikke lenger tilstrekkelige og rådgivingen fra eldre hoppere og instruktører synes ikke å fungere etter hensikten. Det ser vi spesielt for de lette hopperne som, etter min mening, i stadig større grad fl yr uakseptable små skjermer! Jeg spør meg selv om vi i det hele tatt vet hva vi holder på med! I dag virker
det som om man skal ha minste mulige skjerm og høyeste mulige landingshastighet på kortest mulig tid! Det virker på meg som om mange ikke har forstått at de beste skjermfl ygerne vi har i dag, har kommet dit de er etter fl ere tusen hopp og betydelig lenger tid enn det mange tror de kan klare det på i dag.

Aktivitet i 2011
I 2011 var aktiviteten vår noe lavere enn foregående år, men ikke verre enn at vi gjorde 59.929 hopp, hvorav 2.949 var tandemer som var fl ere enn i fjor. Dersom vi kunne lagt til en aktivitet som storformasjonsforsøkene i 2010, ville vi vært oppe i omtrent samme hoppmengde som i 2010.

Hendelser
Vi var i fjor gjennom vårt verste år siden 2004. Det baserer jeg på at vi opplevde vår første fatale ulykke i Norge siden nettopp 2004. Dette var, som alle nå sikkert kjenner til, en skjermkollisjon mellom to hoppere som klargjorde for landing. Denne typen hendelser, sammen med for lave svinger er de vanligste årsakene for fatale fallskjermulykker i verden.
Etter ulykken har tre norske hoppere vært involvert i skjermkollisjoner i utlandet. Heldigvis gikk det bra. Om ikke lenge skal vi starte opp igjen for fullt og jeg ber dere nok en gang om å ta det forsiktig i oppstarten etter vinterdvalen å ta progresjonen i et tempo dere er fortrolige med! I 2011 fi kk vi inn 164 hendelsesrapporter og dersom jeg deler dem opp på første og andre halvår samt holder dette opp mot hoppaktiviteten klubbene har innrapportert for de samme periodene, får vi en hendelse pr 286 hopp for første halvår og en hendelse pr 446 hopp andre halvår. Dette tar jeg som en indikasjon på at det er mange som glemmer å ta det rolig i oppstarten. Jeg håper på en bedre oppstart i år, med klokere hopping!
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hoppår!
Blå himmel!

 
Frittfall #4/10 - Hei alle sammen!

I skrivende stund er fallskjermsesongen i Norge på hell, Bever’n er gjennomført og i år som i fjor og året før der igjen osv, sitter jeg på Skydive City, noe døgnvill i fuktig, men varmt vær og forsøker å få ned noen ord til min spalte i Frittfall. Etter hoppingen her borte gjenstår kun veteranenes nyttårshopping i Sandvika for mitt vedkommende. Jeg tok ny hovedkontroll på riggen min før jeg dro hit denne gangen. Leverte den inn en dag og fi kk den igjen dagen etter! Jeg vil jo råde alle om å klargjøre utstyret for neste sesong i god tid, slik at dere ikke kommer langt bak i køen, samtidig som MK-ene våre får god tid på seg til å ”få unna” alle hovedkontrollene før sesongstarten i 2011. Som sagt, akkurat nå får du riggen nesten igjen på dagen, det blir helt annerledes i februar, mars, april og utover!

Sertifikat- og medlemskapsfornyelser
Det nærmer seg nyttår og sertifi katene våre utløper 31. desember 2010. De som skal hoppe i utlandet tidlig i januar 2011 må fornye nå! Jeg har ikke planer om å være på jobb for å fornye noen sertifi kater via telefon, sms eller mail, verken i romjulen eller nyttårsaften. Da skal jeg nemlig legge inn hendelsesrapportene fra 2010 i IPC sin database! Medlemskapet må også fornyes men det er innen 31. januar og dere vil få giroen medio januar. Det betyr at alle kan hoppe ut januar på 2010 medlemskapet!

Ansvarsforsikringen
Vi har en super ansvarsforsikring som koster den enkelte hopperen kr 60 pr år og som gjelder hele verden. Tidligere betalte vi en kollektiv ansvarsforsikring som kun gjaldt i Norden, dvs Norge, Sverige, Danmark og Finland, og som kostet kr 5.000. Nå betaler vi samlet inn ca kr 80.000 pr år og denne gjelder for hele verden. Tidligere måtte hver hopper som hoppet utenfor Norden i tillegg betale ansvarsforsikring per land det skulle hoppes i og den var på kr 450 og var kun gyldig i et land og en måned. Hvor vil jeg så med dette? Saken er den at det har vært en kraftig økning i bruk av ansvarsforsikringen etter at vi gikk over til European Sports Cover og det er delvis på grunn av uaktsomhet og betenksomhet. Vi har i 2010 et samlet krav inne på kr 200.000 for en fl yskade ifm en exit med vingedress, en A hopper som landet på en bil under et ”innhopp” og en hopper som også landet på en bil under en demoutsjekk. Dersom dette fortsetter å øke vil det raskt gi seg utslag på forsikringspremien. Spørsmål man må stille seg er det smart å ta med uerfarne A hoppere på ”innhopp” og om det er smart å legge demoutsjekker i nærheten av parkerte biler osv. Med andre ord forsøk å ligge litt på forskudd i planleggingen slik at vi reduserer helt nødvendige hendelser og kostnader!

Forsikringsvilkårene 2011
Jeg ble akkurat ferdig til 1. november med arbeidet med AGS og European Sport Cover. Det betyr at alle fornyelsesskjemaer som nå behandles, gjelder for 2011. Vilkårene er i hovedsak like de vi hadde i fjor og det samme gjelder prisene for de ulike forsikringsalternativene. Vilkårene fi nner dere på nettsiden til F/NLF under siste nytt og det samme gjelder fornyelsesblanketten for 2011. Det er ingen grunn til kun å sende inn utstedelse av for eksempel nytt B-sert, uten at dere samtidig fornyer for neste år! Forsikringene utløper 31.12.10 og det vil også et nytt B-sert også gjøre, dersom det ikke samtidig fornyes! Med styrets velsignelse er det inngått en to års avtale med European Sports Cover og om ikke noe drastisk skjer, vil vi derfor ha en vis sikkerhet mht vilkår og priser både for 2011 og 2012.

Foreløpig status for årets sesong
Det er litt tidlig å oppsummere sesongen fullstendig, men jeg kan vel konkludere med at vi er på vei oppover igjen rent aktivitetsmessig ift de fi re foregående årene,men noe annet var vel ikke annet enn forventet, selv om en del dårlig vær ødela noe i Sør-Norge. Tredje kvartals
hoppstatistikk viser at vi pr 30. september hadde utført totalt 58.318 hopp ift 52.459 hopp på samme tid i fjor! Det ble i fjor gjennomført ca 2200 hopp i fjerde kvartal og dersom jeg antar at noe tilsvarende blir gjort i år, og på Bever’n alene ble det gjort 616 hopp, har vi mulighet til å komme over 60 000 hopp, noe det er fem år siden sist fallskjerm Norge klarte. Treningen til formasjonsrekorden og selve forsøket i august bidro positivt i denne sammenhengen. I tillegg har Voss hatt en fantastisk sesong med 17 200 hopp hvorav 526 tandemer, mens Tønsberg
rapporterte fantastiske 890 tandemer. Sesongen har ikke vært helt optimal for Rikssenteret, men alt i alt er det jobbet hardt og godt og med meget godt resultat i samtlige klubber. Det synes som om vi har et godt utgangspunkt for neste år.

Sentrale kurs
De to foregående år hadde vi en ujevn deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs ift årene før. Det har også svingt i år fra det største I-2 kurset vi noen gang har jennomført, som jeg skrev om i FF # 2, til MK kurset som vel er vel det mest utfordrende kurset pga den lange forberedelsestiden. Vi startet ut med seks kandidater og selv om vi fulgte opp under forberedelsestiden og fi kk positive tilbakemeldinger om at alt var i rute, endte vi til slutt opp med fi re deltagere på avlutningshelgen i oktober. Gledelig var det at alle fi re bestod. Når dette skrives er vi også akkurat ferdig med andre del av årets I-1 kurs der vi uteksaminerte fem nye I-1’er. Årets kurs var veldig bra og fra neste år blir Espen Høst kursansvarlig. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har vært med å gjennomføre kursene og alle de som har deltatt på dem.

Priser 2011
Når det gjelder prisøkninger neste år så vil det ikke bli noen økning i orsikringspremien. Seksjonsmøtet til F/NLF i 2009, besluttet ikke å øke medlemsavgiften til fallskjermseksjonen de neste to årene dvs for 2010 og 2011. Luftsportstinget i 2009 besluttet imidlertid å øke forbundskontingenten til NLF åde for 2010 og 2011, og det gjøres differensiert på alder. I 2011 vil derfor NLF kontingenten for seniormedlemmer (26-66 år) øke fra kr 620 til kr 660, for junior (20-25 år) øke fra kr 310 til kr 330, for familiemedlemmer og pensjonister øke fra
310 til kr 330 mens ungdomsmedlemmer (13-19) økes fra kr 60 til 65. For de vrige kategorier, som er tandem og barn står kontingenten i ro på hhv kr 110 og kr 30. Ev endringer i klubbkontingenten kommer i tillegg, avhengig av årsmøtevedtak i klubbene og meddelelse om dette til NLF.

Forberedelser til neste års sesong
Så avslutter jeg litt som jeg begynte, med nok en gang, å minne om fornyelse av fallskjermsertifi katene i god tid før nyttår, i vertfall for de som skal hoppe i tlandet tidlig i 2011. For dere andre, som ikke skal til utlandet tidlig på
året, er det heller ingen grunn til å vente lenge med fornyelsen siden alle sertifi kater nå utløper 31. desember hvert år. Erfaringen fra i fjor var at mange av de som skulle fornye for første gang, dvs årets elever, ikke var klar over at
de måtte gjøre noe aktivt med elevbeviset eller sertifi katet for å få dette fornyet.. Nå vet jeg at enkelte klubber har vært fl inke til å pushe årets elever til å ta ut sertifi kater og gjort dem oppmerksomme på behovet for fornyelse og
hvordan dette skal gjøres. Klubbene bør, om ikke dette alt er gjort, ha en viss beredskap til å bistå årets elever ifm fornyelsene for 2011.
Jeg minner igjen også alle om å få hovedkontrollert riggen sin i god tid før den går ut på luftdyktighet. Husk at hoppsesongen starter igjen fortere enn du aner!
Jeg håper at alle føler at de har hatt et godt fallskjermår bak seg. Samtidig ønsker jeg dere en riktig God Jul og ikke minst et fantastisk Godt og Sikkert Nytt Fallskjerm år!

 
Frittfall #3/10 - Hei alle sammen!

Sertifikatutstedelser samt fornyelser
Som de fleste vet har vi i NLF hatt utfordringer på medlemskapsseksjonen pga rekonvalesens og ferieavvikling. Nå er imidlertid Inger tilbake igjen og har i første omgang hevet seg over alle kursene som er kommet inn slik at alle elevene våre får sine bevis, og mange av dem også allerede sine A sertifikater. I tillegg har også utstedelser av nye/høyere sertifikater i none grad blitt liggende men alle skal ha fått disse i god til før dette nummeret av Frittfall kommer ut. Rapporterte tandemhopp vil tas til slutt, men i skrivende stund regner jeg med at vi også her er à jour når dere leser dette.

Hendelser
Vi har hatt flere alvorlige hendelser i sommer men heldigvis ikke mer enn en der skadeomfanget ble estimert til stort, men der vi i skrivende stund har en langt mer optimistisk prognose. Jeg håper jo alltid at vi slipper med store forsikringsutbetalinger for det er ensbetydende med at hopperen det gjelder ikke vil få varige mén i stor grad i hvertfall. Det ble satt ned en granskningskommisjon etter ulykken på Voss 1. juli, og selv om rapporten i skrivende stund ikke er helt klar og anbefalingene fra kommisjonen ikke ferdig utarbeidet, er det hevet over tvil om at hopperen har forsøkt seg på en landing som krever vesentlig mer
erfaring enn det han hadde! Samtidig avdekket kommisjonen at FS 4 hoppet som ble gjort inkluderte en A-hopper, samt at hopperen som kom til skade hoppet med kamera og derved brøt SU sine midlertidige regler for hopping med kamera. De to siste forholdene hadde sannsynligvis liten betydning for ulykken men det gir en indikasjon på at man ikke tar så nøye på reguleringer gitt i HB av SU! Det bekymrer for det kan tyde på at oppfølgingen i klubbene kan bli vesentlig bedre enn i dag. Jeg møter ofte argumentasjonen om at SU har fratatt myndigheten fra HI-ene gjennom vingebelastningsgrensene. Disse grensene som SU satte
i 2004 har reddet mange liv men de er langt i fra det eneste som HI-er og erfarne instruktører skal og kan følge opp og regulere.
En annen alvorlig hendelse, dog uten skade, hadde vi på Elvenes i Troms under boogien der. En elev skulle ha et 30 sekunders progresjonshopp inklusive marsj. Pga værsituasjonen var det før take off nøye orientert om at det var mulig at de måtte av lavere! Til tross for at det også ble kommunisert fra HM til alle i flyet at det kun ble 4000 fot og at det utspranget skulle være stabilt og kun 10 sek FF, gikk eleven av og kjørte et 30 sek FF med marsj. Det er sannsynligvis unødvendig å skrive at Cypres-en fyrte og at han hang i to skjermer! Men dette er en hendelse til ettertanke og ikke minst at vi må ha svært stort fokus på våre uerfarne hoppere, slik at vi blir sikre på at de oppfatter ordren som gis også når planen for hoppet må endres!

Rapporteringer
Det ser ut til at vi får flere hendelsesrapporter i år i forhold til fjoråret. Hvorvidt antallet hopp i år også øker tilsvarende, vites ikke men i forhold til kvartalsoversikten virker det ikke slik. Jeg er av den oppfatningen at det i utgangspunktet er positivt at det kommer inn fl ere rapporter. Det verste er at vi underrapporterer. For det første benyttes hendelsesrapportene opp mot forsikringsselskapet i den forstand at F/NLF bekrefter at hendelsen har skjedd og hvilket ”journalnummer” den har. Det hender imidlertid at vi ikke sitter på rapporter når en skade meldes til forsikringsselskapet. Ofte er det da hendelser der en hopper har slått seg eller tråkket over og lignende, uten behov for å konsultere lege. Det er imidlertid en del som i ettertid allikevel oppsøker lege og får konstatert skader som må behandles. Derfor er det bedre å rapportere en hendelse for mye enn en for lite.
Vi har en ambisjon om å utvikle et nytt rapporteringssystem, og selv om det har stått noe i stampe, har jeg forhåpninger om at det om ikke så alt for lenge blir en realitet. I dette vil det bli innbakt en rekke nye parametre som skal rapporteres for å skape et grunnlag for bedre
statistikkbehandling og derigjennom skape en bedre sikkerhet for hoppingen. Da mener jeg alle "nestenhendelser” som en skulle ønske ble rapportert inn, men som ikke blir det, fordi ingen av rubrikkene på dagens hendelsesskjema passer. Eksempler på slike er: Utstyrssjekk avslører feil/manglende påseling, feil lukking, manglende utstyr (ikke skrudd på cypres, m.m.) Hoppere gjør ting som de ikke har sertifi kat/tillatelse til å gjøre. Farlig skjermkjøring – men det går bra. Lavtrekk som ikke medfører cypresfyring. Manglende fullført nødprosedyre
(flere og flere hopper med LOR og/eller Skyhook og fullfører ikke prosedyren). I påvente av dette nye systemet ser jeg positivt på at HI-ene innrapporterer slike forhold selv om fritekstfeltet må benyttes for detaljert beskrivelse!

Klubbesøk
Jeg har vært en god del rundt i klubbene i år og som del av det deltok jeg også noen dager på Elvenes boogie i Troms i sommer. Jeg valgte meg Elvenes spesielt for å kunne komme i kontakt med alle de fire nord-norske klubbene på et og samme hoppfelt. Nå ble vel været noe medvirkende til at ikke alle klubbene var like godt representert, jeg føler at jeg hadde stort utbytte av besøket og håper jo det var gjensidig. I hvertfall er Elvenes et sted med stort potensial til å utvikle det man har begynt på i form av noen uker med fulldrift. Kapasiteten i infrastrukturen er der og det skulle også være et betydelig potensial til å tiltrekke seg hoppere langveis fra på linje med Voss og Bømoen. Utlendingene valfarter jo til Nord-Norge for å oppleve naturen og midnattssola, så hvorfor ikke også fallskjermhoppere på en unik Midnight Sun Boogie. Jeg ble i 2005 selv invitert til Solstice i Wasilla Alaska. Selv uten midnattssol, var ”glacier jump” og Alaskas natur nok til å få fl ere hundre hoppere fra hele USA til å reise til Wasilla.
På Elvenes var midnattssola der to av dagene jeg var der, ”mygga” var der i hopetall alle dager, HI Tromsø surfet og tryna i vannet en dag. Pakkere fra Estland var hentet inn og pakket skjermen min, og til og med en svensk freeflyer dukket opp! Jeg hadde hyggelig selskap alle dager og kommer gjerne igjen!

Økonomi
I skrivende stund sitter arbeidsutvalget i F/NLF og skriver som blekket spruter på utkastet til ny langtidsplan som skal legges fram for årsmøtet 3. april 2011. En liten lekkasje kanskje, men økonomien er solid i seksjonen og ser ikke for meg at AU vil foreslås noen økning i kontingentene kommende tingperiode, men luftinspektøren som er tilsatt skal delfi nansieres gjennom gebyrer og det vil bli spennende lesning når LT sitt utkast til gebyrregulativ for 2011 sendes ut i november/desember.
Tilsetting av en ny Flyoperativ inspektør med arbeidsfelt luftsport
Jeg har tidligere skrevet at jeg har vært noe skeptisk til at det skulle opprettes en stilling i Tilsynet som flyoperativ inspektør med arbeidsfelt luftsport. Nå når Arild Rasmussen mangeårig HI i Bodø FSK er tilsatt ser jeg imidlertid lysere på fremtiden. Jeg tror at hans erfaring og kunnskaper om drift av fallskjernklubb gjennom mange år i sporten, vil bidra positivt til en enklere hverdag for luftsportsutøvere. Selv om det fortsatt er mange mørke byråkratiske EASA skyer i 2012 horisonten. Jeg vil imidlertid ønske Arild velkommen og regner med at vårt samarbeid blir like bra som det har vært mellom oss med han som HI i Bodø FSK!

NM 2010
Jeg har akkurat kommet hjem fra Norgesmesterskapet som ble gjennomført på Voss. Værgudene var litt ”på og av” men vi fi kk gjennomført mange runder i alle klasser og NM ble ledet av en myndig og rolig ”Meet Director” – Anders Flatlandsmo. Alle lagene virket fornøyde, dommerne hadde mye å gjøre og leverte bra. Våre internasjonale dommere Anna Maria Lund og Steinar Lillås var forsterket med Manuel fra Portugal. Vandresverdet ble vunnet av Tønsberg, Skydesigns vandrepokal (in absentia) ble vunnet av Polaris og HM Kongens pokal gikk til 42free fl y. Alt i alt et godt gjennomført mesterskap. Imponerende også av Scandinavilon både å vinne rekruttklassen og sølv i åpen klasse. Gorm sin skade under den offi sielle treningen var det eneste skår i gleden under NM. Jeg ønsker han god bedring og håper han kommer seg fort på beina igjen og at jeg ser han tilbake på feltet neste sommer! Med håp om en fin fallskjermhøst!

 
Frittfall #2/10 - Hei alle sammen!

Flysituasjonen ser/så for andre år på rad bra ut! Den største usikkerheten ligger nå i hvordan de siste ukers askeproblematikk vil innvirke på fallskjermoperasjonene fremover. Det er en god del usikkerhet hos myndighetene og i hvertfall innledningsvis har tiltak som er satt i verk vært nokså sjablongmessig. Det er sterkt ønskelig at man etter hvert som man får mer erfaring, kan nyansere tiltakene i det tredimensjonale slik at evt. luftrom som stenges for flyging kan deles horisontalt. Askeproblemene synes til nå å være forbundet med høyder som ligger ovenfor de høydene vi opererer i. Luftfartstilsynet har også gitt oss et pålegg om å vurdere sikkerheten for våre hoppere dersom disse eksponeres for vulkansk aske. Jeg vil vel tro at dersom et luftrom er åpent for flyging så er også eksponeringen av hoppere ift. vulkansk aske relativt ubetydelig helsemessig. Dersom helsemyndighetene eller andre offentlige instanser sender ut pålegg eller råd om tiltak pga. noe som kan være helsefarlig, så følger hoppfeltene dette opp lokalt uansett om det er pga. vulkansk aske, pollen, gass, kjemikaier eller annen forurensning! Jeg har imidlertid vært i kontakt med et britisk hoppfelt utenfor Hereford som har gjennomført hopping der hoppere ble eksponert for vulkansk aske. Det ble beskrevet som ubehagelig og spesielt lukten av svovel var påtrengende selv om det ikke var synlig at det var aske i lufta. Det klebet seg også et belegg på klær og utstyr og det ble sagt at det ikke var en situasjon de fremmøtte ønsket å hoppe i.
I tillegg til askeproblematikken, kom det like før sesongåpningen på Rikssenteret en tillatelse til å operere Porterne til Wild Geese Aircraft Services; G-BYRN, G-CECI og G-WGSC. Det som er urovekkende, er at Luftfartstilsynet igjen har kommet med noe helt nytt og veldig uforutsigbart. De har gitt tillatelse til å droppe iht vårt sikkerhetssystem, men så har de lagt på de britiske bestemmelsene for fallskjermflyging og samtidig skrevet at det er de strengeste kravene i respektive systemer som skal følges! Det er ikke helt problemfritt for å si det mildt. Slik jeg tolker dokumentet fra LT, overfører LT med dette del av oppgavene og ansvaret fra Hoppmester til Pilot! Spørsmålet nå er hvilke bestemmelser vi får den dagen flyene kommer fra et annet land?
Så tilbake til en gjenganger som F/NLF har informert klubber og medlemmene om ved flere anledninger og senest på årets ledermøte, nemlig Continuing Airworthiness Maintenance Organization (CAMO)! NLF har akkurat gjennomført et møte med LT og i det møtet ble statusen for fremtidens luftdyktighet for våre småfly diskutert. I Norge er det kun NLF som er godkjent som CAMO for private småfly. I tillegg er det godkjent to CAMO som er i det kommersielle flymarkedet. Det er ingen andre i Norge som til nå har sett seg tjent med å bli godkjent CAMO. De danske og svenske CAMO-ene er mettet i sine nasjonale markeder og i tillegg er EASA i ferd med å gjennomføre en kontroll av disse og det rapporteres at flere er blitt underkjent. Konklusjonen blir derfor at dersom man har ambisjoner om å kunne fly i fremtiden så må fallskjermflyene raskt inn i NLF sin CAMO. Våre fly har per i dag en N-ARC dvs et nasjonalt Airworthiness Revue Certificate, som vil utløpe en eller annen gang fra nå og frem til 28. september 2011. Når denne utløper, er den eneste måten å få fornyet dette på gjennom en CAMO. Siden NLF ser ut til å bli den eneste, må dette da gjøre nettopp gjennom vår ”egen” CAMO! Det er anslagsvis 500 sivile småfly som kommer opp i dette problemet ila denne tiden. NLF CAMO har vurdert hva som er mulig å ta hånd om av fly innen utløpet av 2011, og realistisk målsetting var satt til 97 fly ila 2010 og ytterligere 165 fly ila 2011 samt at vi ville være i stand til å håndtere ca 250 fly når CAMOEN er i full drift. I skrivende stund er det 105 fly knyttet til CAMOEN. Konklusjonen er at det kommer til å bli hard konkurranse om å få bli tatt hånd om av NLF CAMO når realitetene synker inn over fly eierne. Per i dag er det kun fire fallskjermfly som er knyttet opp i CAMOEN! Det nytter ikke å komme tuslende 28. september 2011 og undre seg på om det er mulig å få bli med. Prioriteten nå er klubber tilsluttet NLF og flyeiere som er medlemmer av NLF, men trykket fra de flyeierne som ikke er medlemmer kommer til å øke og dersom de er knyttet opp og kapasiteten i CAMOEN er mettet, er dere kommet for seint til mølla og må se på at andre får malt melet, mens klubben står på bakken! BUDSKAPET ER; FÅ FINGEREN UT FØR DET ER FOR SEINT!     
Vi har akkurat gjennomført det største I-2 kurset som jeg kjenner til. Det var 23 påmeldte, det møtte 21 kandidater og det ble uteksaminert 19 nye I-2’er. Kurset ble holdt på Krigsskolen i Oslo og F/NLF er meget takknemlig overfor Krigsskolen at vi fikk muligheten til å disponere skolens lokaler, samt nyte godt av skolens forpleining. Videre takker jeg også Fallskjermklubben Krigsskolen for all bistand og koordinering i forkant av kurset. Vi hadde ikke vært i stand til å gjennomføre et så stort kurs på en så effektiv måte noe annet sted til en tilsvarende lav kostnad. Selv om elevene hhv bodde hjemme eller på vandrerhjemmet Haraldsheim og således måtte reise til og fra hver dag, så var kurstilbakemeldingen svært god fra deltagerne. Basert på momenter fra kursdeltagerne og diskusjoner mellom instruktørene vil det bli gjort noen endringer til neste års kurs. Det som for klubbene vil være viktig å vite ift neste års kurs, er at det vil bli noen endrede og skjerpede krav til deltagerne. Fortsatt gjelder erfaringskravene slik de er i dag, men i tillegg vil det bli stilt krav om at alle deltagerne, som I-3, minimum skal ha holdt tre fullstendige leksjoner ifm på grunnkurs i klubbene. Alle skal ha utarbeidet leksjonsopplegg til alle leksjoner i grunnkurset før de møter. Betegnelsen B-kurs kan virke noe misvisende. Det er mer en samling/kurs der standpunkt sjekkes og det samtidig gis noe råd og veiledning. Kurset vil fortsatt bestå av nødvendig teori, i tillegg til to tentamensleksjoner og en eksamensleksjon. Dersom neste års kursdeltagere skal være kvalifisert til de nye kravene, så må HI’ene se til at de gjennom grunnkursene i år får holde minimum tre selvstendige leksjoner under nøye overvåkning av minimum I-2. Dette til tross, mener instruktørene på årets I-2 kurs at klubbene har blitt tilført gode I-2’er!
Første kvartal i år ble det gjort 1250 hopp. Jeg anslår at vi i skrivende stund har gjort ca 2.500 hopp. Antall hendelser i første kvartal var tre mens det nå er innrapportert ytterligere åtte hendelser. Av disse utgjør tre lave svinger med skader og i tillegg er jeg blitt orientert om ytterligere tre lave hooker som har resultert i hoppere som er blitt kraftig forslått, men som ikke anses som hendelser som blir rapportert..Selv om tallmaterialet er lite så er dette et klart signal for meg at en rekke hoppere fortsetter ufortrødent videre ved å utfordre skjebnen ved høyhastighetslandinger selv om rusten henger tykt utenpå. VI ER I STARTEN PÅ SESONGEN SÅ TA DET ROLIG INNTIL DERE IGJEN ER PÅ DET NIVÅET DERE VAR PÅ VED SESONGAVSLUTNINGEN I FJOR. DET ER BEDRE Å LANDE ROLIG NÅ OG LANDE RASKERE SENERE I SESONGEN, ENN Å LANDE RASKT NÅ, BLI SKADET OG SÅ FØRST HOPPE IGJEN NESTE ÅR!
Når dette leses har sannsynligvis Luftfartstilsynet akkurat gjennomført inspeksjon og revisjon av sikkerhetssystemet til F/NLF. Den er i vertfall planlagt til 28.-30. mai. Det begynner på F/NLF sentralt for deretter å reise ut til et eller flere hoppfelt for å sjekke hvordan hoppfeltet fungerer og drives ift sikkerhetssystemet. Jeg er trygg på at klubbene er seg sitt ansvar bevisst slik at det ikke blir noen utfordringer verken med fallskjermhoppingen og flyoperasjonen, dvs. at SOP-ene og det øvrige lokale instruksverket er oppdatert, i orden og kjent på de nivåene det er tiltenkt. Dere vil sikkert få høre og evt. føle resultatet avhengig av hva LT finner ut under inspeksjonen og på i etterkant!
Jeg kommer til å være en god del rundt også i sommer og håper å kunne treffe mange av dere!  Jeg har planlagt og håper det lar seg gjøre å komme innom de Nord-Norske klubbene på Elvenes i Troms en langhelg som innebefatter 24. og 25. juli.For å oppsummere ser jeg alt i alt lyst på situasjonen for årets hoppsesong, flyene er på plass og tillatelsene likeså. La oss alle legge oss i selen for å komme opp på samme aktivitetsnivå som i fjor og samtidig ha et skaderesultat minst like bra som 2009! Jeg ønsker dere alle en fantastisk hoppsommer, vær fornuftige og vis ansvar for dere selv og de dere hopper sammen med!
Blå sommerhimmel!

 
Frittfall #1/10 - Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!

Jeg fortsetter å starte slik jeg har stort sett har gjort det i Frittfall nummer en den tiden jeg har vært Fagsjef! Det er å minne dere om at dere ikke er like kurante nå som det dere var på høyden i fjor sommer, i hvertfall ikke de fleste av dere, meg selv inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen har hoppet på seg sikkerhet i luften igjen.
Overgangen til ny sertifikat syklus
At sertifikatene igjen skal følge kalenderåret har i det store og hele gått ganske smertefritt. Når jeg nå skal oppsummere etter overgangen, er det spesielt tre områder som jeg vil nevne der det kunne gått vesentlig bedre. To av disse var jeg forberedt på. Jeg starter da med det som jeg ikke forutså og som jeg er svært misfornøyd med!
Det er en rekke av våre medlemmer som fornyet sertifikatene sine fra august og utover som aldri betalte for fornyelsen, noe jeg misliker sterkt. De har bedt om en tjeneste som de ikke betaler for. Det aller verste er at flere av disse har hoppet på sine hjemmefelt etter at fornyelsesskjemaet var sendt inn. Det er likestilt med svindel fordi forsikringen er benyttet selv om den ikke er kommet til anvending. De som utnytter systemet på denne måten undergraver dette og misbruker tillitten. Et naturlig mottiltak vil være at ingen får hoppe uten at fornyelsen er betalt og kan dokumenteres, noe som er vesentlig mindre fleksibelt enn dagens ordning. Klubbene må sette en sperrefrist, slik at hoppere som har bevitnet at fornyelsesskjema er sendt inn ikke kan hoppe i månedsvis etter dette, uten at det betales! For klubber som benytter Jumprun er dette relativt enkelt å legge inn.
Det andre som kunne gått bedre men som jeg for så vidt var forberedt på, var de som kom i tidsnød fordi de skulle hoppe i utlandet over nyttår. Dette var skrevet og informert om i lang tid men allikevel ble det en relativt stor pågang selv dagen før man skulle reise. Jeg tror vi fikk ordnet opp for langt de fleste.
Det tredje forholdet var at mange kom til meg for å få fornyet sine sertifikater. Det var egentlig nokså naturlig i og med at de fleste har fornyet når de har vært på et eller annet hoppfelt og de fleste hoppfelt har jo ikke vært åpne på en stund. Der kan nok klubbene bli noe bedre til å legge til rette for fornyelser. Spesielt de som var elever i fjor og som skulle fornye for første gang, hadde behov for informasjon om hva de måtte gjøre for å få fornyet sitt sertifikat.
Medlemskap 2010
Nå er det sendt ut nye medlemsgiroer til 2.200 medlemmer av F/NLF med betalingsfrist 31. januar 2010. Fra 1. februar er ikke sertifikatene gyldige uten at også medlemskapet for 2010 er betalt. Jeg vet at en god del av dere hevder at dere ikke ønsker å betale medlemskapet før dere igjen skal hoppe. Det er ikke OK men forståelig tross alt. Det som dere da må være klar over, er at medlemskapet skal være betalt før dere kommer på et hoppfelt. Det finnes ikke noe system for å betale medlemskapet i manifest. En del av de som venter med å betale roter også vekk giroen og det er ikke få ila et år, som hevder at de har betalt medlemskap i et manifest. Det stemmer sikkert, men dette er aldri registrert og betalt videre til F/NLF fordi det ikke er lagt opp til et slikt system, og da  ender dere opp med å måtte betale dobbelt opp. I tillegg kommer dere også opp i forsikringsmessige problemer dersom uhellet er ute. Det sikreste er å betale medlemskapet innen for tidsfristen mens giroen fortsatt er under kontroll! I år var det 861 av 1.800 som hadde betalt innen forfallsdatoen.
Sentrale kurs
I fjor hadde vi en relativt variert deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs ift året før, selv om vi  flyttet tandemesterkurset stedsmessig for å få gjennomført det. Videre fikk vi utfordringer med været under AFF kurset, som resulterte i at hoppingen ble flyttet til andre hoppfelt og dro ut i tid. Dette medførte at kurset gikk med et stort underskudd. Tidsfristen for å melde på kandidater på I-2 kurset var 1. mars. Tandemkurset og AFF instruktørkurset har påmeldingsfrist 26. mars. For begge disse kursene er det også allerede påmeldt nok kandidater for å gjennomføre kursene. For I-1 kurset som går til høsten, er påmeldingsfristen 2. august. Deltagerne på materiellkontrollørkurset som skal gå i oktober, er i full gang med sine forberedelser og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2011 er 1. november i år.
I fjor opplevde vi et stort frafall av kandidater tett opp mot MK kurset pga manglende forberedelser. På årets kurs er det i utgangspunktet for få kandidater, så vi vil sjekke status på forberedelsene hos de påmeldte i juni/juli og dersom disse ikke er tilfredsstillende kan vi komme opp i en situasjon der vi avlyser årets kurs. På årets øvrige kurs er det allerede før påmeldingsfristen utløper god påmelding og for I-2 kurset er faktisk påmeldingen så stor at det kan bli nødvendig å prioritere mellom deltagerne. Det avhenger litt på tilgjengelig plass på Krigsskolen og tilgjengelige eksaminatorer. Årets kursdatoer ligger ute på nettet og I-2 kurset går fra 29. april til 2. mai på Krigsskolen. Tandemmester kurset går fra 21. til 24. mai og i utgangspunktet på Rikssenteret, mens AFF instruktørkurset er tidsmessig litt justert og gjennomføres på Rikssenteret fra 4. til 11. juli. Årets I-1 kurs går som tidligere på Toppidrettssenteret i Oslo. Første kurshelg er 4. til 5. september og andre kurshelg er 12. til 14. november.
Forsikringer
Jeg har registrert at det de siste par årene har vært mye usikkerhet og tidvis vært komplisert når det gjelder forsikringene våre. Det er forhåpentligvis mye enklere i år, nå når vi kun har forsikringene våre i et selskap og ulykkes- og ansvarsforsikringen gjelder i hele verden. Da er det eneste man forsikringsmessig i tillegg må huske på, å tegne en reiseforsikring som dekker fallskjermhopping med ubegrenset dekning for medisinsk behandling og transport hjem. Ved hopping og/eller på vanlige reise innen EU og EØS må dere uansett huske det europeiske helsetrygdekortet.
Viktige forhold på Fagseminaret
Årets fagseminar ble gjennomført i Oslo 13. og 14. februar. Av viktige saker som var oppe på fagseminaret kan nevnes:
LT har meddelt F/NLF at de vil gjennomføre en systemkontroll at sikkerhetssystemet vårt i 2010. Den helgen som i utgangspunktet er blinket ut er 16. til 18. april, hvilket er meddelt til LT å være en dårlig helg, siden fulldriften ikke er startet ennå. En systemkontroll er at LT starter med F/NLF sine sentrale organer som inkluderer, Styret, SU og Fagsjef, for deretter å gå gjennom systemet helt ut via HI’er, HL, Manifest / HFL, HM, Piloter og hoppere i en eller flere klubber, der instrukser, lisenser, medlemskap osv gås etter i sømmene.
Den elektroniske rapporteringen av tandemer som ble gjennomført i 2009 fungerte meget bra og helt etter hensikten. I fjor hadde vi ingen tandemrapportering som lå igjen og som ble sendt inn for sent. Et tilsvarende system for fallskjermkurs skal tas i bruk i år, slik at det går raskere å få registrert nye lisensierte hopper. Rapporteringene fra klubbene gikk rimelig greit og andelen seint innrapporterte hendelser var betydelig lavere i 2009 enn foregående år. Det jeg føler gjenstår, er fornyelsesskjemaer. Av en eller annen årsak, kan de bli liggende uforholdsvis lenge i klubbene noe som igjen resulterer i stor pågang med spørsmål til medlemskapsregisteret om hvorfor det drøyer slik med fornyelsen. Selv om jeg forstår at det er hensiktsmessig å samle opp til en litt større forsendelser, har vi hatt tilfeller der det har tatt bortimot ”vinter og vår” før de kom til oss og det er det definitivt ikke behov for!
Statistikken for 2009 var dessverre ikke klar til Fagseminaret men statistikkansvarlige har lovet å gjøre dette ferdig slik at det kan sendes til HI’ene samt legges ut på nettet. I tillegg ble det presentert forslag om nye wingsuit regler, hvordan vi skal klare å gjøre våre elever bedre til å fly skjerm før første skjermtur, forslag om nye regler for tube hopping etter gjennomført XT på Voss samt til sist en presentasjon av status om XT’en som gjennomføres i HAGL med hopping med handdeploy i lineutdannelsen. For mer informasjon fra både fagseminaret og ledermøtet kan dere gå inn fallskjermsidene under siste nytt eller under medlemssidene.
Når dette leses er vel også tandemseminaret som gjennomføres annet hvert år unnagjort. Det var urovekkende mange hendelser med tandem i 2009 og to av særdeles alvorlig karakter. Dette er et bevis på at det er svært viktig nettopp å ha slike Tandemseminarer slik at vi får oppdatert våre Tandem mestere på hendelser og andre forhold som har stor betydning for sikkerheten nettopp når det gjelder tandemhopping. SU har gjennomført en kontroll med både tandemmestere og AFF hoppmestere i 2009 og 2008 for å danne seg en status for antallet hopp som gjøres av den enkelte og dette sett ift hva den enkelte rapporterer på sine fornyelsesskjemaer. 
Bruk av store fly på små flyplasser
En av de største usikkerhetene før årets sesong har vært hva Luftfartstilsynet ville gjøre ift de bestemmelsene for sivil luftfart som omhandler brann og havari tjeneste på små plasser, der vi bruker store fly. De av dere som husker to år tilbake, så fikk vi dispensasjon for bruk av store fly som tar mer enn ni hoppere på Jarlsberg, Østre Æra, Bømoen, Bjorli samt Fagerhaug/Oppdal. Denne dispen utløp 1. mars 2009. Forlengelse av dette jobbet vi lenge med og vi fikk en ny disp på plass fredag 27. februar i fjor som skal gjaldt til 31. desember 2009. Nå ser det ut til at vi igjen skal få en dispensasjon i god tid før påske, og dersom det går som jeg tror, får vi ingen tidsbegrensning slik at den løper til det ev kommer nye regler fra EASA som regulerer fallskjermoperasjoner med store fly. Videre er jeg ganske sikker på at vi får inkludert Fyresdal i dispensasjonen far Luftfartstilsynet. Denne saken ble også drøftet på fagseminaret.
Landslagsansvarlig
Trude Sviggum som de siste årene har vært ansatt som landslagsansvarlig har sagt opp sin stilling. Hun har vært en god støttespiller for lagene og samtidig vært en stor drivkraft innen konkurransehoppingen i Norge med spesielt fokus på Norgescupen, som hun mer eller mindre har revitalisert på egen hånd. Hun har og er fortsatt medlem av konkurransekomiteen og det håper jeg hun vil fortsette med, samtidig som hun også fortsetter som vår Alternate til IPC og leder FS komiteen der.
Ny landslagsansvarlig blir Knut Lien som skal overta når regnskapet for 2009 og annet er i orden og det legges opp til en ordnet overtagelse 1. mars 2010. Knut og undertegnede har jobbet tett siden jeg begynte som fagsjef i 2005 i SU sammenheng, så jeg er helt trygg på situasjonen. Jeg vil benytte anledningen til å takke Trude for den innsatsen hun har gjort som landslagsansvarlig. Selv om Knut påstår at tonen mellom Trude og meg har vært som hos et ”gammelt ektepar”, så må jeg jo si at min erfaring er at eldre ektepar samarbeider best!
Jeg vil avslutte med å ønske alle et riktig godt hoppår og ber dere ta det forsiktig i oppstarten etter vinterdvalen og ta progresjonen i et tempo dere er fortrolige med, ”don’t cut any corners”!
Blå himmel!

 
Frittfall #4/09 - Hei alle sammen!

I skrivende stund er fallskjermsesongen i Norge på hell, Bever’n er gjennomført og i år som i fjor sitter jeg nå på Skydive City, noe døgnvill i fuktig, men varmt vær og forsøker å få ned noen ord til min spalte i Frittfall. Det er godt at jeg forberedte store deler av dette før jeg dro hjemmefra. Etter hoppingen her borte gjenstår kun veteranenes nyttårshopping for mitt vedkommende, før riggen min skal inn til hovedkontroll. Jeg vil jo råde alle om å klargjøre utstyret for neste sesong i god tid, slik at dere ikke kommer langt bak i køen og samtidig fot at MK’ene våre får god tid på seg til å ”få unna” alle hovedkontrollene før sesongstart. Siden det også er første gang på mange år at sertifi katene igjen følger kalenderåret, minner igjen alle som skal hoppe i utlandet nå over nyttår, om å fornye sertifikatene for 2010 i god tid før de reiser nå i desember. Jeg har ikke planer om å være på jobb for å fornye noen sertifikater via telefon, SMS eller mail, verken i romjulen eller nyttårsaften. Da skal jeg nemlig legge inn hendelsesrapportene fra 2009 i IPC sin database!!

Tandemvirksomheten
I sommer ble jeg varslet om at Luftfartstilsynet vurderte å frata oss tillatelsen til å hoppe tandem fordi vi drev dette på kommersiell basis. Fredag i forrige uke (38) var jeg i møte med LT og ble igjen konfrontert med dette. LT viste til fl ere hjemmesider (de fl este faktisk) som reklamerte for tandem på et kommersielt vis, ved å reklamere for dette stort sett i alle andre sammenhenger enn tilknyttet vår kursvirksomhet. Jeg avviste at dette var tilfelle og at det ikke var noen TM'er hos oss som hadde noe annet enn en viss kompensasjon for å vedlikeholde kravene til antall hopp for å fornye sertifi katene. Vi har vår virksomhet tuftet på frivillig drift og forsikringene våre gjelder heller ikke yrkesmessig hopping. Når det gjelder hopping i event sammenheng så skal det ikke reklameres med at eventselskaper kjøper tandemer av den og den klubben, de formidler kontakt til klubbene, så dere som er i en eller annen avtale med
slike selskaper, må sørge for at event byråene følger dette. Nå er det sikkert noen i klubbene som synes dette er noe ordentlig tøv og at vi ikke bør rette oss etter alt som LT kommer med, men da har dere ikke forstått alvoret og at vi kan risikere å miste vår tandemtillatelse og klubbene dermed et viktig økonomisk grunnlag for å drive den lokale fallskjermidretten i nærmiljøene.

Forsikringer
Forsikringer har vært en gjenganger den siste tiden med noen forsikret hos Gjensidige og andre hos European Sports Cover Ltd. I 2010 er vi igjen alle forsikret i samme selskap og igjen følger både sertifikat og medlemskap kalenderåret. De mest observante av dere, vil når dere fornyer, se at dekningsgraden i ansvarsforsikringen er økt fra 10 til 13 millioner. Årsaken til det er at flere hoppere har opplevd at noen land har hevet ansvarskravet ila siste halvår. Bla har Tyskland hevet beløpet fra 1 til 1,3 mill £ og Storbritannia fra 1 til 1,2 mill £. For å unngå at man må tegne dyre tilleggsforsikringer lokalt, valgte jeg å få økt vår forsikringsdekning tilsvarende, vel vitende om valutakurser må tas med i betraktningen. Dette har forsikringsselskapet gått med på uten å øke forsikringspremien. I 2010 har således alle en ansvarsforsikring som dekker hele verden med en forsikringssum på inntil 13 millioner NOK.

Jenter og Velocity
Jeg var, i Frittfall nr 3/09, sitert for følgende kommentar etter at Anne Simone prøvehoppet Velocityen til Hans Olav; ”jenter har ingen ting med Velocity å gjøre”. Sitatet var vel for så vidt korrekt, om enn ikke helt fullstedig. Det jeg
også sa, var at etter min oppfatning er det kun et lite antall jenter (Ditta, Lise etc) som har noe under en Velocity å gjøre, dersom de skulle fi nne på å begynne å konkurrere i CP! Bak dette ligger det at jeg faktisk ikke har sett en
eneste jente som har konkurrert i CP og som har fl ydd skjermen sin fullt ut ift maksimal yteevne og det samme gjelder også langt på vei for gutter, før de går over til mer aggressive skjermer og/eller down sizer. Det er alt for mange som går for tidlig over på kryssribbene aggressive skjermer samt gjør alt for få hopp per år til at jeg synes dette er forsvarlig. Som eksempel på dette er det tre mannlige hoppere som alle hopper Mamba eller Velocity som er godt representert i reservestatistikken for twin og spinn. Alle har mellom 580 og 750
hopp som er samlet opp over ca åtte år og der det var hoppet mellom 121 og 170 hopp per år de siste to årene. Jeg vil hevde at erfaringsnivået både totalt og per år ligger alt for lavt til å hoppe så ømfintlige og aggressive skjermer. I disse tilfellene er det vist dårlig vurderingsevne ved anskaffelse samt overvurdering av evner ift utstyr! HI’er mfl har en jobb å gjøre mht rådgiving, men jeg er også nokså sikker på at dette ikke alltid når frem! ”Kulhetsfaktoren” kan fort bli meget kostbar for denne type hoppere.

Foreløpig status for årets sesong
Det er litt tidlig å oppsummere sesongen fullstendig, men jeg kan vel konkludere med at vi er på vei oppover igjen rent aktivitetsmessig ift de to foregående årene, men noe annet var vel ikke annet enn forventet, selv om mye dårlig vær ødela en del i Sør Norge. Tredje kvartals hoppstatistikk viser at vi per 30. september hadde utført totalt 52.459 hopp. Dette er 6647 hopp fl ere enn på samme tid i fjor, men 8641 færre hopp enn totalt for hele 2005. Forskjellen vil bli mindre når vi får inn hoppstatistikken for årets tre siste måneder, men det vil fortsatt bli en betydelig forskjell. Når jeg derimot ser litt nærmere bak det totale antallet, så viser det at vi har gjort ”all time high” med 2484 tandemer til nå og at vi er tilbake på antallet elevhopp for 2006/2005 med 6800 hopp. Samtidig er det også veldig tydelig at det er antallet treningshopp for lisensierte hoppere som er redusert ift i perioden før 2006 med 10848. Nå skal jeg passe meg for å trekke for raske konklusjoner, men leder F/NLF har tidligere vært inne på at norske hoppere synes å hoppe mer i utlandet under vår
høysesong enn tidligere og at det i tillegg brukes betydelige summer i vindtuneller ift den perioden jeg har sammenlignet med. Alt i alt vil jeg imidlertid konkludere med at det er lagt ned et formidabelt arbeid i klubbene og at vår hoppaktivitet forhåpentligvis fortsatt vil stige i årene fremover.

Sentrale kurs
De to foregående år hadde vi en ujevn deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs ift årene før. Det svingte fra og måtte kansellere materiellkontrollørkurset til å ha så fulle kurs som aldri tidligere. Det har det for så vidt også gjort i 2009. Det har vært relativt lav deltakelse på både AFF I-2 og Tandemmester kursene og deltakelsen lå lavere enn det F/NLF og SU ønsker som et minimum som er
seks deltakere på de sentrale kursene. Så har vi akkurat gjennomført et MK kurs der det var påmeldt 11 stk da påmeldingsfristen utløp 1. november 2008. Det sto 10 kandidater på deltagerlisten i august i år. Da kurset ble gjennomført i oktober var det nede i 6 deltagere altså et frafall under opplæringsperioden på nær 50 %. Påmeldingsfristen for neste års MK kurs var 1. november 2009 og pr da var det kun påmeldt en deltaker! Det blir vanskelig for SU å håndtere så vidt store svingninger.

Priser 2010
Når det gjelder prisøkninger neste år så vil det ikke bli noen økning i forsikringspremien. Årsmøtet til F/NLF besluttet ikke å øke medlemsavgiften til fallskjermseksjonen de neste to årene dvs for 2010 og 2011. Luftsportstinget besluttet imidlertid å øke forbundskontingenten til NLF både for 2010 og 2011, og det gjøres differensiert på alder. I 2010 vil derfor NLF kontingenten for seniormedlemmer (26-66 år) øke til kr 620, for junior (20 – 25 år) øke til kr 310, for familiemedlemmer og pensjonister øke til 310 mens tandemmedlemmer økes til kr 110. For de øvrige kategorier, som er barn og ungdom (13-19 år), står kontingenten i ro på hhv kr 30 og kr 60. I tillegg vil ev endringer i klubbkontingenten komme, avhengig av årsmøtevedtak i klubbene og meddelelse om dette til NLF.

Forberedelser til neste års sesong
Så avslutter jeg litt som jeg begynte, med nok en gang, å minne om fornyelse av fallskjermsertifi katene i god tid før nyttår, i vertfall for de som skal hoppe i utlandet tidlig i 2010. For dere andre, som ikke skal til utlandet tidlig på året, er det heller ingen grunn til å vente lenge med fornyelsen siden alle sertifikater fra og med neste år utløper 31. desember. Siden medlemskapsblankettene sendes ut medio januar med betalingsfrist 1. februar 2010, vil alle som har betalt medlemskap i 2009 ha dette gyldig frem til og med 31. januar 2010.
Og nok en gang minner jeg alle om å få hovedkontrollert riggen sin i god tid før den går ut på luftdyktighet. Husk at hoppsesongen starter igjen fortere enn du aner!
Jeg håper at alle føler at de har hatt et godt fallskjermår bak seg. Samtidig ønsker jeg dere en riktig God Jul og ikke minst et fantastisk Godt og Sikkert Nytt Fallskjermår!
Blå himmel!

 
Frittfall #3/09 - Hei alle sammen!
Sertifikatfornyelse og utløpsdato
F/NLF nedringes og mailboksen er full. Det spørres stort sett om det er rett at
utløpsdatoen på sertifikatene er 31. desember 2009. Svaret på det er JA, det er
korrekt. Dette er klubbene og medlemmene orientert om gjennom ledermøter,
fagseminarer og mine innlegg i Frittfall.
SU besluttet i 2008 at vi skulle tilbake til kalenderår også for sertifikatene
våre, slik at de fulgte samme gyldighetsperiode som medlemskapet vårt.
Årsakene til dette er flere, men det som har skapt størst utfordringer med
nåværende system er at mange av sertifikatene har utløpsdato i hoppsesongen
her hjemme. Årsaken ligger selvfølgelig delvis i at de fleste går kurs på
sommeren og får sitt elevbevis og første sertifi kat om sommeren. Det har ført
til at kontrollrutinene for gyldighet er lagt på klubbene og de må fange dette
opp gjennom sesongen når sertifikatene utløper. Kontrollen lettes gjennom
jumprun for de klubbene som bruker dette. I tillegg har det vært tilfeller av at
man en dag deltok i storformasjon og neste dag ikke hadde nok hopp til å fornye annet enn elevbevis og kun fikk hoppe solo, hvilket naturligvis er vanskelig å forstå! I og med at vi i år gikk over til nytt forsikringsselskap benyttet SU samtidig muligheten til å gå over til kalenderår for sertifikatene fra 2010. Siden forsikringsskapet ikke ønsker å se på en overgangsordning før en gang etter fulldriften, så er det dessverre slik at en del av dere som fornyer nå på høsten må betale full premie for et sertifikat som allerede utløper 31. desember 2009.
Dette vil si at fra 2010 er alle sertifikatene gyldige fra 1. januar til 31. desember, under forutsetning at de fornyes i januar! Dersom man velger først å gjøre dette i juni vil man fortsatt få utløpsdato 31. desember. Det er videre slik at det kun er hopp gjort forrige kalenderår som teller ved fornyelse, hvilket vil si at det er hopp gjort i 2009 som teller for fornyelsen i 2010. En slik ordning lager en annen utfordring og det er for de som skal hoppe i utlandet i januar. Drar dere på jule- og nyttårshopping i utlandet så forny før dere drar, slik at dere ikke blir stoppet 1. januar på grunn av ugyldige
papirer.
Hendelser
Morten har tatt frem noen hendelser som han har skrevet om, men det er et par andre saker jeg også ønsker å poengtere! Vi har i sommer hatt tre meget alvorlige hendelser der en hopper har fløyet inn i en løypestreng, en har kollidert med en annen hopper i 800 fot, mens en tredje har hooket seg selv i
bakken under trening til NM. Så kan en spørre seg; hva disse enkeltstående hendelsene har felles annet enn at kun grisefl aks berget alle tre?
Ved alle tilfellene var det feilvurderinger og uaktsomhet som ligger bak hendelsene. På Voss visste man at det gikk en løypestreng i V-en og allikevel ble det fløyet der. I Russland ble det svingt feil inn til landingsområdet,
og på Østre Æra var hopperen utslitt etter en lang dag. Han har i tillegg hatt
en annen hendelse to uker tidligere der det også ble rapportert menneskelig
feil på grunn av utmattelse! Vi har ikke råd til å miste noen hoppere! Jeg var til
stede både på Voss og Rikssenteret da hendelsene skjedde, og det var ingen
hyggelige minutter vi opplevde før situasjonene var avklart.
Det mest skumle med fallskjermhoppingen, og der jeg er nervøs, er under
skjerm når det er mange i lufta samtidig. Jeg tror jeg har skrevet dette minst en
gang tidligere. Hopper jeg på store felt så er jeg meget konservativ under skjerm og innrømmer at jeg kan være direkte redd under skjermen – da spesielt fra 1.000 fot og ned. Det er da det begynner å bli ”trangt” i lufta, og mange ønsker å lande så raskt som mulig og så tett på pakkeområdet for å slippe å gå så langt. Det er mange som ikke følger ”trafikkreglene” og flyr uten å se seg omkring, som om de er alene i lufta. I tillegg er det svært vanskelig å ha kontroll på alle skjermene. Skjermene er heller ikke lette å se, og det er den du ikke ser som treffer deg!
Skjermen jeg flyr er lett å få øye på så det bedrer noe på risikoen for ikke å
bli truffet. Min neste skjerm skal imidlertid bli enda mer synlig. Fargevalget
bør alle tenke over når en skal kjøpe ny, slik at dere blir best mulig synlig
for andre i lufta. Disse tre hendelsene er indikasjoner på at man er villige til
å ta unødvendig stor risiko samt at de to siste hendelsene kanskje at man
overvurderer sine evner! Det å være god i fritt fall er ikke lenger nødvendigvis
relatert til antall hopp i vindtuneller, men antall hopp er særdeles relatert til
erfaring som gir mulighet til å fly sikkert på store hoppfelt med mange hoppere
i lufta!
Pakkeopplæring
Jeg har i løpet av sommeren gjennomført en god del pakkeeksamener med
elever. Etter at vi endret bestemmelsene om pakkeutdannelse i HB er det fl ere
og flere klubber som gjennomfører pakkeutdannelsen og tar eksamen med
elevene like før de tar steget fra elev til A hopper, med påfølgende overgang
til eget sportsutstyr. Jeg har i forbindelse med pakkeeksamen poengtert hva
overgangen fra elevutstyr til sportsutstyr vil medføre for dem og betydningen
av å spørre ved usikkerhet og hvor de store fellene ligger foran dem. Når jeg så
leser hendelsesrapportene så er det mye som tyder på at en slik overgang til
sportsutstyr langt fra er smertefri.
Det er flere reservetrekk som er innmeldt på grunn av containerlåsning
resultert av feil ruting av pilotbåndet, og når jeg går inn og ser på elevutstyr
som klubben har ift hvilke rigger elevene har gått over til som A-hoppere, så
er det tydelig at det trenges oppfølging i denne fasen! Det er utarbeidet en I-1
oppgave som går på å utrede og utarbeide en standardisert pakkeopplæring for
pakkesertifi kat. Siden både Erling Sagen og Tore Buer er deltagere på kurset har jeg berettiget håp om at vi skal få sving på dette fra neste år. Utfordringen blir vel snarere å fi nne ut hvem av dem som skal få denne oppgaven, det kan de jo slåss om i Dronningensgate! Nok en gang – forsikringer og regler
I siste Frittfall var det et rikt bildeutvalg av nordmenn hoppende uten hjelm i
Spania. Fallskjermforsikringen vår gjelder kun når vi hopper i regi av F/NLF i
Norge og at man følger sikkerhetsbestemmelsene til F/NLF når det hoppes i
utlandet. Det følgende er tatt fra forsikringsvilkårene; ”Forsikringen gjelder
under hoppaktivitet (forberedelse, trening og hopping) i regi av NLF i Norge.
Ved hopping i utlandet skal utøvelsen følge sikkerhetsbestemmelsene i F/NLFs
håndbok”. Dersom man ikke velger å følge disse, tar man også beslutningen
om at det OK at blir avkortning eller avslag dersom det oppstår en skadesak.
Jeg møtes imidlertid ofte med ”men min reiseforsikring dekker dette”!?
Reiseforsikringen dekker i hovedsak legebehandling og hjemtransport, mens
fallskjermforsikringen dekker erstatning ved varig mén og ansvarsforsikring, og
det er nettopp dette som dere i så fall gir avkall på. Et tilsvarende forhold har
oppstått ved hopping i Norge i og med at det er noen som har hoppet i regi av Fred Bratland. De må da være oppmerksomme på at forsikringen vår heller ikke gjelder i dette tilfellet. I den anledningen vil jeg også peke på beslutningen som Styret F/NLF gjorde i 2006 og SU sa sin tilslutning, der det fremgår at de som velger å hoppe hos Fred Bratland enten som TM eller VT vil miste sine rettigheter i F/NLF ut over B-sertifikat. Det er dette valget dere i så fall må være dere selv bevisst!
Norgesmesterskap og konkurransehopping
NM ble hemmet av svært dårlig vær, selv om det tidlig ble klart at vi hadde et
gyldig mesterskap der vi kunne kåre mestere i alle klasser. Min rolle under
NM var juryformann og jeg vil gi lag, lagledere og deltagere honnør for svært
sportslig opptreden, der man på f.eks på lagledermøter kunne enes om
spørsmål som kom opp, og det på en slik måte at det ikke var et eneste spørsmål som juryen måtte møtes om! Det var gledelig at det var så mange deltagende lag i FS og spesielt i FS4R. Når det er sagt vil jeg også si at det på frifl ygingssiden var skuffende få deltagende lag. Fra i år av er det et nytt regime når det gjelder HM Kongens pokal. Det er nå satt opp en pokal som skal utdeles annet hvert år mellom hang- og paraglider seksjonen og fallskjermseksjonen. Neste år skal HM Kongens pokal tildeles fallskjermseksjonen. Da er det betimelig å minne om statuttene for å få denne. Pokalen skal tildeles det lag eller den utøver som under NM oppnådde det beste resultatet målt opp i mot nivået i EM, VM eller lignende. Videre må det for lag minimum være åtte deltagere i klassen og for individuelle grener minimum være 15 deltagere. Det ville jo vært ille dersom et resultat i verdensklasse ikke kunne belønnes med en kongepokal kun fordi det ikke var stor nok deltagelse og at pokalen derfor ble gitt til en vinner med dårligere resultat fordi det var bedre deltagelse i den andre klassen. Eller enda verre, måtte leveres tilbake til NIF pga for liten deltagelse!
Når dere leser dette er alle fulldriftsoperasjoner over for i år og det gjenstår
kun noe helgehopping samt høstboogien til NTNU og Bever’n! Jeg treffer noen
av dere på Bever’n og på I-1 kurset, samt MK kurset. Jeg ønsker alle en fin
avslutning av hoppsesongen og en riktig fin høst!
Med håp
”Bare Blå Skyer” også i høst!
 
Frittfall #2/09 - Hei alle sammen!

Flysituasjonen ser for første gang på flere år ganske bra ut, selv om det fortsatt er fly og driftsutfordringer på flere hoppfelt! Vi får håpe at ikke det kommer
uventede reaksjoner fra annet hold og at klubbene ikke bryter med forutsetningene som er gitt fra Luftfartstilsynet. En viktig sak i så måte, som ble
drøftet på fagseminaret, var å ha kontroll med operasjonen og ikke tillate utilbørlige brudd på bestemmelsene som meget lett kan føre til full stopp
for klubbene som bryter med disse. Eksempler fra 2008 ble grundig belyst på nettopp fagseminaret. Hovedinstruktørene burde derfor være godt orientert!
Klubbene må ha fullt fokus på dette, slik at ingen ”brushoder”, det være seg skydivere så vel som piloter, spolerer sesongen i et ubetenksomt øyeblikk!
Ambisjonene til klubbene mht elevutdannelse og antallet tandemhopp er relativt høye, noe som er særdeles bra. Slike ambisjoner gjør seg godt på papiret og i budsjettsammenhenger men for å oppnå slike målsetninger må det følges opp med planer og tiltak på andre områder også. Hovedforutsetningen er sannsynligvis at vi har en god flysituasjon, noe som akkurat nå faktisk ikke ser så verst ut for 2009 men forhold kan forandre seg raskt, jfr første avsnitt!
Et annet vesentlig forhold er at vi har instruktører i tilstrekkelig grad. Jeg synes å se en noe urovekkende utvikling i så måte! Selv om utdannelsen av I-3 har doblet seg fra usle 11 stk på landsbasis foregående år til 25 i 2008 tror jeg
dette er alt for få! I-3 utdannelsen er nøkkelen til I-2 som igjen er en
forutsetning for å utdanne de som er helt avgjørende for å oppnå
målsettingene for spesielt AFFog tandemelever. Det er en stor
avskalling fra I-3 til I-2 og derfor ser jeg noe bekymret på dette og
forhåpentligvis er det et forbigående fenomen at årets I-2 kurs var halvert
ift de foregående årene. Når da i tillegg både Tandemmesterkurset og AFF
Instruktørkurset i 2008 og i år ligger under det som er tilrådelig ift å gjennomføre disse kursene, er det med på å øke bekymringen. Årets AFF-I2 kurs gjennomføres med usle tre-fire deltagere, mens Tandemkurset så
vidt er bedre med sine fi re deltagere. I det lange løp er det ingen god løsning å kompensere med en mengde utenlandske instruktører. De vi gir midlertidige
instruktørtillatelser bør være instruktører med mengder av erfaring og kompetanse som kan tilføre våre miljøer verdifull kunnskap og utvikling, men også her mener jeg å se en utvikling som går i feil retning! Budskapet må være å legge langsiktige planer og som står i forhold til ambisjonene. Det er ingen feil med ambisjonene, det er de langsiktige utdanningsplanene som ser ut til å halte!
Vi har akkurat hatt en inspeksjon av Luftfartstilsynet på Rikssenteret der det ble gjort en gjennomgang av sikkerhetssystemet og de kompenserende tiltak for å operere med store fl y. For min del var jeg mest spent på hvordan havarirapporten fra 2004 ville innvirke på inspeksjonen. Denne rapporten avdekket en god del brudd på ICAO regler for fl yging samt brudd ift
typesertifi katet for AN 28. Årsaken til at jeg ikke var så bekymret over operasjonen med stort fly og dispensasjonsforutsetningene, var at Oslo FSK hadde gjort et grundig forarbeid før sesongstart, slik at alle krav var innfridd. Med støtte av redningsetaten i Åmot var det gjennomført utdannelse for staben mfl, i tillegg til at det snarlig vil bli gjennomført en brann og redningsøvelse sammen med redningsetaten. Standard Operasjons Prosedyre for den Porteren
som ikke har AOC samt at informasjonen om hvordan den praktiske fallskjermfl ygingen for pilotene var på plass. Sist men ikke minst var alle lokale brann
og havariinstrukser ajourført. I skrivende stund har jeg ikke mottatt rapporten, men etter en muntlig gjennomgang etter inspeksjonen, trekker jeg konklusjonen at Luftfartstilsynet var svært fornøyd med det de så og at det eneste pålegget vi vil få er å male opp igjen merkingen av stripen etter nåværende mal, hvilket vil bli gjort så snart rapporten foreligger.
NLF har nå utarbeidet en mal for SOP for fallskjermoperasjoner som er blitt godkjent av Luftfartstilsynet og som alle klubber har fått tilsendt. Den er utarbeidet i sin helhet for en C-182 og det eneste klubbene har å gjøre er å tilpasse SOP’en til det aktuelle fl yet som klubben disponerer og sende
denne inn til LT for godkjenning. Et par klubber har kommentert dette og er av den oppfatningen at dette må gjøres av ”noen andre”, for øvrig et yndet uttrykk til min 15 år gamle datter. Det eneste jeg har å si til dette, er at det er flyeiers ansvar og i klubbens interesse at dette går i orden, samt at LT forlanger SOP’en så raskt som mulig. Dersom det er noen klubber som har tenkt å utfordre systemet så vil jeg advare mot dette, resultatet vil medføre at klubben blir stående på bakken. Nå har jeg vært fagsjef i fire år og på den tiden har jeg
hatt fornøyelsen av å være tilstede på to årsmøter og to ledermøter. Selv om det har vært gode møter så synes jeg at Årsmøtet 28. mars i år, er det som til nå har hatt de mest konstruktive diskusjoner og der delegatene viste en betydelig vilje til å fi nne løsninger, akkurat slik det bør være. SU hadde igjen åpnet for at alle som ønsket det kunne være tilstede under det påfølgende
fagseminaret noe mange benyttet seg av selv om det begynte ekstra tidlig pga overgangen til sommertid. I etterkant spurte jeg noen yngre representanter som
hadde valgt å være tilhører om hvilket utbytte de hadde hatt. Det kom utelukkende positive tilbakemeldinger og at det hadde vært lærerikt og gitt en betydelig forståelse av hvordan sikkerhetsarbeidet ble drevet i F/NLF, samt et godt innblikk i hvordan SU tenker. Dette er noe vi skal fortsette med!
Jeg kommer til å være en god del rundt i sommer og håper å kunne treffe mange av dere! Det som i skrivende stund er fastlagt, ut over Rikssenteret, er
Jarlsberg, Voss, Grenland og Lesja. Jeg håper imidlertid å kunne komme innom de Nord Norske klubbene også. Det må, slik det ser ut nå, sannsynligvis gjøres etter at NM er gjennomført.
For å oppsummere ser jeg alt i alt lyst på situasjonen for årets hoppsesong, fl yene er på plass og tillatelsene likeså. La oss alle legge oss i selen for å komme opp på tidligere aktivitetsnivå og samtidig ha et skaderesultat minst like bra som 2007 og 2008! Jeg ønsker dere alle en fantastisk hoppsommer, vær fornuftige og vis ansvar for dere selv og de dere hopper sammen med!
Blå sommerhimmel!

 
Frittfall #1/09 - Hei og et riktig godt nytt år til alle sammen!

Jeg tror jeg starter slik jeg har stort sett har gjort det i Frittfall nummer 1 den
tiden jeg har vært Fagsjef! Det er å minne dere om at dere ikke er like kurante
nå som dere var på høyden i fjor sommer, i hvert fall ikke de fleste av dere og
meg selv inkludert. Da er det viktig å ta det rolig og enkelt til man igjen har hoppet på seg sikkerhet i luften igjen. Har akkurat vært på Gran Canaria og hoppet med Veteranene og der opplevde vi at et løft fi kk motortrøbbel i 1.500 fot over sjøen. Et nødutsprang hadde nok havnet i havet, men alt gikk fi nt ved at flyet klarte å returnere med alle om bord og lande på fl yplassen. Om ikke annet så ble det en tankevekker om at alt ikke nødvendigvis går som smurt og at det er viktig å være organisert og hoppe iht del 100 i Håndboka. Nå trodde vi jo at vi skulle bli litt mer kurante enn vi ble, men fl yet kom ikke på vingene igjen før vi reiste hjem.

Sentrale kurs

I fjor hadde vi en relativt høy deltakelse på F/NLF sine sentrale kurs ift året
før, selv om vi måtte flytte Tandemesterkurset både tids- og stedsmessig
for å få gjennomført det. Første tidsfrist for å melde kandidater på kurs
i 2009, er I-2 kurset 1. mars. Tandemkurset og AFF instruktør kurset har
påmeldingsfrist 1. april. For I-1 kurset som går til høsten, er påmeldingsfristen
1. august. Deltagerne på materiellkontrollørkurset som skal gå i oktober, er i
full gang med sine forberedelser og fristen for å melde på kandidater til MK kurset i 2010 er 1. november i år. I fjor hadde vi noen tilfeller av at det ble meldt på kandidater som ikke oppfylte kravene. Jeg vil benytte muligheten
her til å minne Hovedinstruktørene om at det i så fall skal søkes om disp. på forhånd og klubbene kan ikke regne med at det ordner seg bare de først har møtt opp på kurset. Årets kursdatoer ligger ute på nettet og I-2 kurset går fra
30. april til 3. mai, sted for dette er i skrivende stund ikke 100 % avklart. Tandemmester kurset går fra 21. til 24. mai på Rikssenteret, mens AFF instruktørkurset gjennomføres samme sted fra 27. juni til 5. juli. Årets I-1 kurs
går som tidligere på Toppidrettssenteret i Oslo. Første kurshelg er 5. til 6. september og andre kurshelg er 6. til 8. november. Begge helgene er
litt tidligere en det har brukt å være.

Regnskaper i klubbene

Jeg har i det siste registrert at flere klubber har utfordringer ift. regnskapene
sine hos revisor. Det er i den forbindelse tatt kontakt fra et par klubber ifm
godtgjøringsregler ift. hoppfeltdrift og skatte- og innrapporteringsplikt der det
etterspørres hva de formelle reglene er. I følge Skatteetatens bestemmelser er
frivillige organisasjoner fritatt fra å foreta forskuddstrekk av skatt og å sende
inn lønnsoppgave når det årlige godtgjørelsen til tillitsvalgte ikke overskrider
kr 4.000. (Dette beløpet ble hevet fra kr 2.000 til kr 4.000 i 2008).
Det betyr at dersom det utbetales lønn, honorar eller annen godtgjørelse
(treningsstøtte inngår her) for arbeid eller oppdrag som en person utfører
for klubben og som overstiger kr 4.000 i løpet av ett år - skal det foretas
forskuddstrekk av skatt og det skal leveres lønnsoppgave. Det skal ikke betales arveidsgiveravgift når de totale lønnsutgiftene i frivillige organisasjoner er under kr 450.000. Fritaket gjelder bare for lønnsutbetalinger opp til kr 45.000 per person. Skatteetaten har en brosjyre som detaljert forklarer dette og som vanligvis er tilgjengelig på Internett. Den er i skrivende stund under oppdatering.

Forsikringer

Jeg registrerer at det er en del usikkerhet omkring forsikringene våre og hva
den enkelte hopper har behov for. Enkelt fortalt så må vi sikre oss slik at vi:
1. blir behandlet skikkelig dersom vi skader oss uten at vi blir ruinert i
utlandet
2. at vi kommer oss hjem uten alt for store kostnader
3. at vi får noe å hjelpe oss med dersom vi kommer alvorlig til skade og får
varige mén
4. ikke blir ruinert dersom vi påfører skader på andre uansett hvor vi hopper
For å sikre oss 1 og 2, dvs. mot høye sykehusregninger i utlandet, er det sterkt
å anbefale at alle hoppere som hopper i utlandet skaffer seg en personlig og
god reiseforsikring som dekker fallskjermhopping. Dette kan i hvertfall gjøres
både hos Gjensidige og Europeiske. Dersom dere har andre reiseforsikringer
må dere for all del sjekke om denne også dekker fallskjermhopping med
ubegrenset dekning både for medisinsk behandling og transport hjem.
Jeg har tatt en ringerunde til flere tilbydere av reiseforsikring og spurt
om jeg ville få en slik reiseforsikring hvis jeg legger alle mine forsikringer
over til de respektive, og samtlige selskaper, utenom de to nevnte, avslo!
Reiseforsikringen er viktig uansett hvilken ulykkesforsikring vi har knyttet til
fallskjermsertifikatet.
Alle som har gyldig medlemskap og lisens er sikret å få ulykkeserstatning
(ref pkt 3). De som har fornyet sertifi katet etter 1. jan 2009, er også
ansvarsforsikret for inntil 10 millioner i hele verden (ref pkt. 4), mens de som
fortsatt hopper på lisenser som ble utstedt i 2008 må tegne ansvarsforsikring
dersom de skal hoppe utenfor Norden. En slik ansvarsforsikring som varer
en måned koster fra kr 450 og oppover. Dersom dere planlegger å hoppeutenfor Norden, så anbefaler jeg derfor at dere fornyer nå og ikke venter til
sertifi katene utløper.
De nye forsikringene dekker dere bedre og jeg håper dere vil se dette nå
som de nye forskriftene ligger på nettet. Spesielt vil jeg anbefale de som har
familie å vurdere og tegne den utvidede ulykkesforsikringen som utbetaler
kr 1.000.000 til de pårørende ved død. Premien for denne er gått ned fra kr
3.000 pr 1. oktober til nå kr 1.000.

Viktige forhold på Fagseminaret

Det har i dette nummeret av Frittfall ikke vært mulig å få med noe fra
Fagseminaret i og med at dette gjennomføres etter at dette nummeret
er laget. Men det er et par forhold jeg vil berøre og som også kommer til
å bli behandlet på seminaret. Det er avgjørende for alle klubber å være
representert med sine HI’er eller en instruktør som er forhåndsgodkjent av
SU. Klubbene skal ha sendt inn sine HI planer innen 1. mars dersom de skal
beholde OT’en. Dersom det skal skiftes HI er det viktig at prosessen starter
i god tid ved at styrene søker om å få utnevnt ny HI og at det ligger et utkast
til ny HI plan med søknaden fra styrene. Verken SU eller undertegnede er
fornøyd med den måten klubbene rapporterte hendelser og aktivitetstall på i
fjor. Selvfølgelig er det klubber det ikke har vært noe å utsette på, men det er
også mange tilfeller der hendelser ikke er innrapportert i tide og ufullstendig.
De hovedinstruktørene dette gjelder er jeg sikker på er klar over hva og hvem
jeg skriver om! Ved i hvert fall et alvorlig tilfelle er det ennå ikke innsendt
noen hendelsesrapport og flere rapporter er sendt inn opp mot fire måneder
for sent. Dersom dette ikke bedrer seg vil SU måtte gå inn og frata OT’er. Vi
kan ikke komme opp i tilfeller der det blir forsikringssaker etter hendelser i
Norge og der vi ikke sitter på en hendelsesrapport, noe det pga det som står
ovenfor, har vært tre tilfeller av i 2008! Videre er det opptil fl ere klubber som
ikke klarer å sende inn aktivitetstallene til rett tid og for rett tidsrom, selv om
de to uker før blir minnet på tidsfristen av meg ca 14 dager før den utløper!

Bruk av store fly på små flyplasser

En av de største usikkerhetene før årets sesong har vært hva Luftfartstilsynet
ville gjøre ift de bestemmelsene for sivil luftfart som omhandler brann og
havaritjeneste på små plasser, der vi bruker store fly. De av dere som husker
et år tilbake, så fi kk vi dispensasjon for bruk av store fly som tar mer enn ni
hoppere på Jarlsberg, Østre Æra, Bømoen, Bjorli samt Fagerhaug/Oppdal.
Denne disp-en utløp 1. mars 2009. Forlengelse av dette har vi jobbet lenge
med og vi fi kk en ny disp på plass fredag 27. februar som skal gjelde til 31.
desember 2009. Innen da er tanken at mer langsiktige bestemmelser skal på
plass. Det er satt relativt strenge, men levbare vilkår som i hovedsak er tatt
ut i fra konklusjonene i risikovurderingen vi sendte inn til Luftfartstilsynet i
fjor. Vi har fått disp for fl y som tar 20 hoppere. Det jobbes imidlertid videre
med å få dette utvidere til 22 hoppere, hvorvidt det lar seg gjøre gjenstår
å se. HI-ene i klubbene som omfattes av dette, er tilskrevet slik at de kanskrive inn de spesifikke vilkårene i sine stående ordrer for de respektive
fallskjermoperasjonene. Denne saken vil også bli behandlet på fagseminaret.

Fra møte med Antidoping Norge

Trude Sviggum og undertegnede var på det årlig møtet med Antidoping
Norge 2. februar. På møtet representerte vi hele NLF. Alle utøvere må være
forberedt på å bli testet enten ifm trening eller konkurranser. Den enkelte
utøver, men også klubbene, må være forberedt på dette. Dopinglisten er delt
inn i to hoveddeler som går på medikamenter som krever ordinært fritak,
og medikamenter der man i ettertid kan sende inn legeerklæring for bruk av
medikamentet (tidligere kalt forenklet fritak). Det er utøvers ansvar å ha dette
i orden, men klubbene bør ha et fokus på dette, spesielt for yngre utøvere
som kanskje ikke er klar over at vi er underlagt testregimet til Antidoping
Norge. Hvilke medikamenter som krever hva fremgår av dopinglisten antidoping.no. Ila. den tiden jeg har sittet som fagsjef er det spesielt tre
forhold som er kommet opp og det er Narkotiske stoffer, Allergi og ADHD.
Når det gjelder narkotiske stoffer og særdeles sentralstimulerende stoffer
er disse per defi nisjon forbudt, og misbruk av dette gir utestenging fra NLF
i minimum to år og der utøveren i tillegg må ha vært ren i minimum to år før
det blir vurdert hvorvidt lisensen kan gjenutstedes. Dette går ikke minst på
sikkerheten innen sporten. For allergimedisin er det styrken på medisinen
som avgjør hvorvidt det kreves et ordinært fritak eller om det er i orden med å
dokumentere behovet ved legeerklæring i ettertid. For ADHD er vanlig praksis
i Antidoping Norge at det blir gitt fritak for bruk av sentralstimulerende
midler for nasjonale forhold i forbindelse med legitim behandling av ADHD,
både i og utenfor konkurranse. Ved søknad om fritak må det foreligge
tilfredsstillende dokumentasjon for diagnose og behandlingsbehov fra
behandlende lege som kan foreskrive denne type sentralstimulerende stoffer.
I Norge må Fylkesmannen gi tillatelse til at det foreskrives slike stoffer i
behandling av ADHD. Antidoping Norge kan kreve at det legges frem særskilte
spesialistundersøkelser.
De utøverne som deltar på landslag eller som skal representere NLF i
internasjonale konkurranser (FAI International Sporting Events), må ha dette
fritaket fra WADA. Det holder ikke kun med fritak fra Antidoping Norge)
Antidoping Norge er i ferd med å sluttføre utarbeidelsen av
e-læringsprogrammet Ren Utøver som skal forberede utøvere på dopingtester
med mer. F/NLF vil kreve at deltagere på landslag og ev andre utøvere som
blir tatt ut til å representere NLF i ”FAI International Sporting Events” skal
gjennomføre dette programmet. Det oppfordres også til klubbene å motivere
sine hoppere til å gjennomføre dette.
Selv om dette kanskje ikke har vært det muntreste innlegget jeg har hatt,
vil jeg avslutte med å ønske alle en et riktig godt hoppår og ber dere ta det
forsiktig i oppstarten etter vinterdvalen og ta progresjonen i et tempo dere er
fortrolige med, ”don’t cut any corners”!
Blå himmel! Jan Wang, fagsjef og avdelingsleder F/NLF

 
Frittfall #4/08 - Sesongen er på hell
I skrivende stund er fallskjermsesongen i Norge på hell, Bever’n er gjennomført og nå sitter jeg her i 25 grader på Skydive City etter dagens femte hopp og forsøker å få ned noen ord til min spalte i Frittfall nummer fire. Det er godt at jeg forberedte store deler av dette før jeg dro hjemmefra. Etter hoppingen her borte gjenstår kun veteranenes nyttårshopping for mitt vedkommende, før riggen min skal inn til hovedkontroll og cypres’en inn til fabrikant for første fireårs kontroll. Jeg vil jo råde alle om å klargjøre utstyret for neste sesong i god tid, slik at dere ikke kommer langt bak i køen og samtidig som MK’ene våre
får god tid på seg til å ”få unna” alle hovedkontrollene før sesongstart. Selv om den synes å være lenge til, så kommer den raskere enn dere tror.
Medlemskap og sertifikater 2009
Vi nærmer oss årsskiftet og i den anledningen vil jeg komme med noen opplysninger vedrørende prisjusteringer for lisenser og medlemskap. Siste årsmøte vedtok en kontingentøkning for både vanlige medlemmer så vel som tandem medlemmer på kr 50, hvilket vil si at seksjonskontingenter økes fra 250 til 300 kroner. Som en følge av det forsvinner håndbokavgiften på lisensen, som medfører en reduksjon når sertifi katet fornyes på kr 90. Videre er det i NLF besluttet at alle medlemskap og lisenser som fornyes, automatisk fornyes
elektronisk og at den enkelte må skrive disse ut. Som et umiddelbart resultat av dette fjernes portoutgiften på lisensen som er på kr 25. Det er også forventet at et forslag på neste års Luftsportsting om en eller annen tilsvarende reduksjon for medlemskontingenten innføres ved elektronisk fornyelse av medlemskapet. Det vil fortsatt være mulig å få medlemskapsbevis og sertifi kat som tidligere, men da til normal pris med porto, etc. Jeg har vært noe skeptisk om dette har holdt for hopping i utlandet bare ved å vise fram en papirutskrift av kontingent og sertifikat og har testet ut dette her på Skydive City uten å ha fått problemer av noen art.
Politiattest
Fra og med 1. januar 2009 plikter alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. F/NLF skal følge dette opp lojalt men samtidig komme frem til fornuftige løsninger. Tandemhoppmestere som har med seg elever mellom 16 og 18 år og/eller som får SU’s tillatelse til å hoppe med utviklingshemming vil normalt ikke komme inn under kravet om politiattest. Hovedmengden av våre fallskjermelever er over 18 år. 12. november tok jeg en måling på hvor mange under 18 år vi hadde med elevbevis eller høyere og det var 29 hoppere. Dette er så få at det burde tilsi at klubbene bør kunne begrense seg til et lite antall hoppmestere for hhv AFF- og lineelever med politiattest som blir dedikert hopping med ”mindreårige” elever.
Forsikringer
Når det gjelder våre ulykkesforsikringer så er vi nå midt i overgangen mellom den gamle og nye forsikringsordningen. Gjensidige sa tidligere i høst opp forsikringene fra 1. oktober 2009, uten at vi hadde ny forsikringsordning på plass. Det betyr at de som blir berørt av overgangsordningen ikke vil ha gyldig forsikring etter denne datoen. Derfor får dere heller ikke utstedt lisensene lenger enn til denne datoen, hvilket igjen vil si at dere må fornye igjen senest 1. oktober 2009. Slik det nå ser ut tyder alt på at ny forsikringsordning vil være på plass fra 1. januar 2009. I det dere leser dette, skrives det på nye vilkår og informasjon til medlemmene våre. SU har som intensjon å gå tilbake til ordningen med at sertifikatet skal følge kalenderåret på samme måte som medlemskapet. Jeg jobber nå med forsikringsselskapet om hvordan vi skal få til smidige overgangsordninger slik at dette kan tre i kraft fra 1 januar 2010. For eksempel ser jeg for meg muligheten for en som har fornyet nå i oktober, til å fornye for 15 måneder neste år mot et proporsjonalt tillegg i polisepremien slik at utløpsdatoen kan settes til 1. januar 2011. Hva gjelder med hensyn til forsikringer når vi hopping i utlandet? De som arrangerer hoppturer eller
reiser selv må sørge for å ha forsikring og lignende i orden slik at de ikke kommer tilbake med stor gjeld, dersom det oppstår skade. Ulykkesforsikringen til F/NLF gjelder ”world wide” men den dekker kun et lite beløp når det gjelder behandlingskostnader. Derfor er det helt nødvendig å sikre seg med en reiseforsikring som har ”unlimited” grense for behandlings- og hjemtransportkostnader. I tillegg MÅ reiseforsikringen omfatte dekning ved fallskjermhopping. Det kan en få ved å tegne en utvidet reiseforsikring i Gjensidige, alternativt benytte Europeiske. Er man usikker, gå inn på F/NLF sin webside under nyttig informasjon for hopping i utlandet eller ta kontakt undertegnede for nødvendig informasjon. I høst har vi hatt en ung hopper i USA som baserte seg på en reiseforsikring som ikke dekket våre aktiviteter og det har ikke vært en morsom opplevelse! Jeg vil i denne sammenhengen også advare mot å trikse med reiseforsikringen som kan utvides til å dekke luftsport.
Jeg har fått tilbakemelding fra Gjensidige at det er enkelte som har tegnet reiseforsikringen for så å si den opp igjen når man er tilbake og før forsikringen er betalt. Det å spekulere i dette er direkte korttenkt og illojalt overfor oss andre som er helt avhengige av slike ordninger. Slik oppførsel kan føre til at forsikringsselskapene ikke ønsker å fortsette ordningen. Tidlig på 80-tallet hadde vi en utstyrsforsikring som var gunstig for oss, men denne ble avviklet etter kort tid fordi en del hoppere kynisk utnyttet muligheten til å fornye utstyrsparken.
Muligheter for tippemidler
1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil fem prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må klubbene på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i dette registeret starter 1. desember. Utfyllende informasjon fra NIF ble gitt 21. november og alle klubbstyrer og ledere skal ha fått denne informasjonen. Informasjonen ligger også på nlf.no. Norsk Tipping vil innføre ”Grasrotandelen” fra 1. mars 2009. De som spiller registrert på Norsk Tipping, vil kunne dedikere fem prosent av innsatsen til en av våre registrerte fallskjermklubber. For at dette skal bli mulig, må klubbene være registrert og godkjent i Frivillighetsregisteret. NIF anbefaler at klubbene registrerer seg før nyttår. Det er viktig for klubbene å være tidlig på banen, slik at man
kan mobilisere medlemmer og lokalmiljøer, og tilføre kjærkomne midler til den lokale fallskjermsaktiviteten.
Årets sesong
Det er litt tidlig å oppsummere sesongen fullstendig men jeg kan vel konkludere med at sesongen ikke kommer til å gå over i historien som den mest aktive. I all vesentlighet skyldes dette uvanlige mange problemer med innleie av fl y (Rikssenteret, Grenland og NTNU) og ettervirkninger av flyhavarier (Nimbus og Stavanger). Det er synd, ikke minst fordi jeg vet at det har vært lagt ned like mye innsats fra klubbene i år som foregående år uten at vi har fått like mye igjen for innsatsen denne gangen. Tredje kvartals hoppstatistikk viser at vi
per 30. september hadde utført totalt 45.812 hopp hvorav 1.991 var tandemer. Dette er 2.271 hopp færre enn i fjor og der hoppingen har gått mest tilbake er på Rikssenteret som har gjort 5.000 færre hopp. Det siste forholdet har sin klare årsak i den dårlige fl ysituasjonen vi hadde på Rikssenteret og vi får håpe at når vi nå ser ut til å ha de fl este fl yavtaler på gang allerede at vi tar et kraftig byks fremover på statistikken igjen neste år. Antallet hendelsesrapporter i år ligger omtrent på samme nivå som i fjor men selv om vi ser ut til også å bli
forskånet fra en fatal ulykke også i år så er det tre av hendelsene som var så marginale at vi fort kunne opplevd en helt annen situasjon. Noe av dette omtaler SU v/Morten Kristoffersen i en annen artikkel i dette Frittfall.
Forberedelser til neste års sesong
Før sesongstart må alle klubber, dersom dette ikke er gjort, etablere en informasjonspakke til alle piloter som skal operere på klubbens hoppfelt. I den pakken skal alle relevante forhold som har med de lokale flyoperasjoner å gjøre inngå og fl ygerne skal kvittere for at det er lest og forstått. Relevant informasjon er slik som lokale rutiner, radioprosedyrer, innlasting og drop, avgang og landingsrutiner, klatre områder osv. For de klubber som opererer med utenlandske fl ygere skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig for disse. Videre stilles det krav i BSL D 4-2 om særskilt dokumentasjon i hoppflyenes flyhåndbøker om spesielle forhold som går på fallskjermflyging. Dette er alle
klubbene blitt tilskrevet om dette og detaljene fremgår av SU referat 3/08 som fi nnes bla under siste nytt på F/NLF sin webside. Det kan ikke gjentas for ofte at det er viktig at dette er i orden i god tid før neste sesong og før det søkes om tillatelse til å operere utenlandske fly i Norge. Det er derfor viktig å få operatørene av de utenlandske flyene til å forstå betydningen av dette.
Jeg håper at alle føler at de har hatt et godt fallskjermår bak seg og at vi neste år får innhentet store deler av den aktiviteten vi har mistet de to siste årene. Samtidig ønsker jeg dere en riktig God Jul og ikke minst et fantastisk Godt Nytt Fallskjermår. Blå himmel! Jan Wang, fagsjef og avdelingsleder F/NLF
 
Frittfall #3/08 - kommer...

...

 

Gå til Jan Wangs spalte
#1/12
 
 
#4/10
#3/10
#2/10
#1/10
#4/09
#3/09
#2/09
#1/09
#4/08
#3/08 - Kommer...